תקנון תנאי שימוש באתר

מטעמי נוחות בלבד התקנון נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

תקנון השימוש באתר יוניקורן, https://www.———l/(להלן: “האתר“) מהווה הסכם על פי דין בין המשתמש (להלן: “הלקוח”/”המשתמש”) ובין מפעילת האתר חברת קבוצת בריגיט צרפתי בע”מ (להלן: “המפעילה“).

אנא קרא את התקנון בעיון רב הוא מהווה הסכם בינך ובין המפעילה בכל הנוגע לשימוש באתר. במידה ואינך מסכים לתקנון, כולו או חלקו, הנך מתבקש להימנע לאלתר מעשיית כל שימוש באתר ויישומיו. הכניסה לאתר ושימוש כלשהו באתר מהווה הסכמתך כי קראת את כל האמור בתקנון זה והסכמת לאמור בו.

האתר מציג תכנים בקשר לניהול כלכלי, התנהלות פיננסית, הרגלים ואורח חיים בריאים, הקניית כישורי חיים בנושאים כלכליים ושינוי דפוסי התנהגות בתחום התנהלות כלכלית, מידע אודות פעילות הקבוצה. כמו כן, האתר משמש כאתר מכירות. והנך מוזמן לקחת בהם חלק בכפוף להסכמתך ולתנאי השימוש אשר יפורטו להלן:

 1. השירותים מיועדים בעיקרם למשתמשים מעל גיל 18 שנים. כל מי שיעשה שימוש כלשהו באתר לרבות רכישת שירותים כלשהם באתר, מצהיר כי הינו בגיר (מעל גיל 18) וכשיר משפטית על פי דין לעשות שימוש באתר או שניתן לו אישור הורים ו/או אפוטרופוס להצטרפות לשירותי הקבוצה ו/או לעשות שימוש באתר והסכמתם לתקנון (ככל ושירות מסוים יתאפשר למשתמשים בגילאים נמוכים מ-18 שנים),  ומתחייב כי הוא  מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ללא סייג, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל דרישה ו/או טענה ו/או  תביעה בקשר עם התקנון ו/או בקשר לאתר ו/או בקשר לשימוש באתר ורכישת שירותים באמצעותו.
 2. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון באתר, יחייב הנוסח החדש גם את הלקוחות שהצטרפו לפני שינוי התקנון. התקנון המחייב יהא זה המפורסם באתר החברה, והוא בלבד.
 3. רכישת המוצרים/השירותים תתבצע באמצעות כרטיס אשראי בר תוקף כדין. התשלום באמצעות כרטיס האשראי מותנה באישור חברת כרטיס האשראי לתשלום באמצעות כרטיס הלקוח ובהתאם להרשאת נותן השירותים במועד הרכישה.
 4. לעתים ולפי הצורך, רכישת המוצרים/השירותים תתבצע באמצעות חברת מימון חיצונית. 
 5. הרישום לאתר ו/או השימוש בתכני האתר ו/או רכישה באתר כפופים לתנאים וההגבלות החלים על פי דין ו/או על פי הוראות תקנון זה.
 6. המשתמש נדרש למלא פרטים אישיים נכונים ומדויקים, לרבות: שם פרטי, שם משפחה, ת.ז., כתובת, מס טלפון, דואר אלקטרוני.
 7. המשתמש מאשר כי כתובת האימייל או מס’ הנייד שהוזנו תשמש כשם המשתמש שלו בכל כניסה לאתר בצירוף סיסמא אותה יבחר גם כן בעת הרישום הראשוני.
 8. המפעילה רשאית שלא לאפשר ללקוח מסוים להירשם באתר ו/או לרכוש מוצרים/שירותים באתר- וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצרים/שירותים ו/או היה רשום בעבר באחד מכל שירותי חלי ממן (לעיל ולהלן: “הקבוצה”). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה רשאית לבטל את הרישום/גישה לאתר ויישומיו מכל סיבה לרבות (אך לא רק) באחד מהמקרים הבאים:
 • אי מסירת פרטים מלאים ומדויקים או מסירת פרטים שגויים במתכוון בעת הרשמה.
 • ביצוע של מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות וספקים של האתר.
 • ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, לסייע, לעודד או להקל ביצועו של מעשה כזה.
 • חברת האשראי חסמה או הגבילה לשימוש את כרטיס האשראי של הלקוח בדרך כלשהי.
 • בגין הפרת תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות שיוצע באתר.
 • מסירת המשתמש והסיסמא שמאפשרים לו שימוש באתר ויישומיו, לידי צד שלישי.

 1. המפעילה רשאית לשנות בכל עת את התוכן המוצג באתר ו/או היצע ומגוון המוצרים ו\או השירותים (להלן: “השירותים”) לפי ראות עיניה. המפעילה אינה מבטיחה ששירות ו/או מוצר קיים יוצע למכירה באתר גם בעתיד. המפעילה אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון כלשהוא. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לספק כמות חלקית משירות מסוים או שלא לספקו כלל.
 2. כל המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ כחוק.
 3. המפעילה שומרת את הזכות לשנות את מחירי השירותים לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
 4. המפעילה תשתדל לבצע את אספקת השירותים תוך פרק הזמן הקצר ביותר, ואין לראות בכך התחייבותה לעמוד בפרק זמן מוגדר כלשהוא. וזאת בשל אילוצים ועיכובים שיכולים להתרחש הן באספקת תקשורת לשרתי המפעילה והן מצד הספקים בכלל לרבות בתקלות של הדואר או חברות המשלוחים.
 5. המפעילה רשאית להתנות אספקת שירותים לאזורים מרוחקים בארץ בתשלום, המפעילה רשאית שלא לספק שירות ולבטל את העסקה לפי שיקול דעתה בלבד.
 6. המפעילה אינה נוקטת במדיניות של פיצויים עקב אי אספקה או אספקה באיחור של שירות.
 7. המפעילה לא תהא אחראית לכל תקלת תקשורת כלשהיא לרבות כזו שתקשה על מהלכן התקין של הזרמת התכנים המוצעים ובכללם אלו ששולם בעבורם.ביטולים

 1. ביטול עסקה יהא בהתאם לתנאים ולמועדים כמוגדר בחוק הגנת הצרכן ותקנותיו. פנייה בנושא ביטול עסקה יש להפנות למפעילה בכתב באחת או יותר מהדרכים הבאות: באמצעות מייל לדוא”ל:    [email protected]/ באתר / בדואר רשום לכתובת: רחוב קיש 16, נתניה 42448  או במוקד בטלפון: 052-4548135)
 2. ההרשמה לתוכנית ליווי אישית או קבוצתית/לשירותי האתר (להלן:”התוכנית“) הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או למכירה.
 3. ככלל לא תתאפשר החזרת תשלום בגין שירותים שנרכשו מכל סיבה שהיא לרבות בעיות תקשורת ולא יתקבלו עבורם החזרים כלשהם. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השירות/מוצר/מנוי/ תוכנית/מסלול שרכש גם אם לא מומש על ידי הלקוח בפועל ו/או מומש באופן חלקי.
 4. המפעילה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה. במקרה של ביטול עסקה בהתאם לשיקול דעת המפעילה, המחיר שיחושב על תקופת השימוש הינו לפי מחיר חודשי לפני הנחות, מבצעים ומתנות ובהתאם לתקופת המינימום המחויבת בתשלום במסגרת המנוי הנבחר (במידה ויש).
 5. באשר לתקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהלקוח להשתמש באתר באופן תקין ליותר מ 24 שע’, יוכל הלקוח ורק לאחר שהודיעה המפעילה כי אכן התקלות היו תקלות שבאחריותה הו אז יוכל הלקוח לקבל שירות דומה ו\או אחר שיוצע על ידה והוא שווה ערך לשירות שנרכש והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה בלבד.
 6. הודעה על ביטול השירות תימסר ללקוח בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה והכל לפי החלטת המפעילה.
 7. הוחלט כי שירות יופסק ו\או ישונה לאחר שהתבצעה מכירה, רשאית המפעילה לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר/שירות חלופי שווה ערך, הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.
 8. מפעילת האתר לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי לרבות נזק כספי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי.

 אחריות

 1. האתר ו/או תכני האתר ו/או התפריטים ו/או חברת בריגיט צרפתי בע”מ, לפי העניין, ועובדיהן ו/או מי מטעמן אינם משמשים תחליף להתייעצות עם גורמים כלכליים מוסמכים ו/או ייעוץ כלשהו לרבות (אך לא רק) ייעוץ מקצועי  ו/או חוות דעת מקצועית ו/או רפואית, והם מהווים המלצה. מומלץ לערוך בדיקות רפואיות מקיפות ולהתייעץ עם גורם מוסמך רלוונטי לפני התחלה מעשית ויישום של התוכנית על מנת לוודא כי אין מניעה להשתתפות בתוכנית ההרזיה של חברת חלי ממן בע”מ ו/או חברות שלובות או קשורות לה ו/או חברת חלי ממן און ליין בע”מ ו/או לבצע כל חלק מהתוכנית ו/או לקחת חלק בשירותי האתר, לרבות: על הרכב תכנית האכילה בתוכנית ופעילות גופנית ובאחריות הלקוח  לדאוג לקבלת אישור רפואי במידת הצורך.
 2. כתנאי להצטרפות לתהליך /לתוכנית/ לשירותי הקבוצה יש לעמוד במספר קריטריונים בהתאם לשיקול דעת החברה וביכולתה של החברה שלא לקבל הרשמה לתוכנית ו/או להפסיק השתתפות בהתאם לשיקול דעתה.
 3. כל שימוש באתר ו/או במידע ו/או בתכני האתר ו/או בשירותי האתר ו/או בתוכנית ליווי אישית או קבוצתית, הינו באחריות הבלעדית של המשתמש והוא פוטר את חברת קבוצת בריגיט צרפתי בע”מ ו/או חברות שלובות או קשורות לה ו/או מי מעובדיה ו/או מנהליה ו/או בעליה ו/או מי מטעמם מכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא  ו/או  למצבו הבריאותי ו/או הנפשי ו/או מצב פיזי ו/או נזק גופני ו/או פגיעה ו/או בעיה רפואית  הנובע ו/או העלול לנבוע ו/או להיגרם מהשימוש הנ”ל ו/או מהשתתפותו בתוכנית ו/או הקשורים, במישרין או בעקיפין, להשתתפותו בתוכנית ו/או לשימושו בשירותי האתר, ומאשר כי הוא נושא במלוא הסיכון ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור והוא נותן הסכמתו כי לא  יפתח בהליכי תביעה בעניין זה.
 4. האחריות לפעולתם התקינה של השירותים לרבות בעיות תקשורת אינטרנט אינה של המפעילה ואינם באחריותה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין.
 5. גלישה באתר, הזמנת מוצרים ו/או שירותים המוצעים בו, השתתפות בפעילויות האתר, שימוש בתכניו והסתמכות עליהם מהווה הצהרה לכך כי המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי תקנון זה והתקנון הרלוונטי לפי העניין וכן כי הוא נמצא במצב פיזי, נפשי ובריאותי תקין וכי אינו סובל מבעיה רפואית או נפשית העלולה להעמיד אותו בסכנה כתוצאה מהשימוש ו/או ההשתתפות בתוכנית ו/או בשירותי המפעילה ו/או תכני האתר ו/או פעילות גופנית כלשהי.
 6. אחריות לשירותים השונים הנמכרים באתר באם ישנם, תינתן על ידי היצרנים עצמם וכל טענה או בעיה בקשר לאחריות על השירות תעשה מול היצרנים או המשווקים ולא מול מפעילת האתר.
 7. המפעילה אינה נושאת בכל אחריות לכל מקרה בו פרטי המשתמש לא נקלטו מכל סיבה שהיא ו/או לכל בעיה שאינה מאפשרת ללקוח לעשות שימוש כלשהו בשירותי האתר ו/או להצטרף לאתר.
 8. המפעילה אינה נושאת בכל אחריות לכל נזק שייגרם במישרין או בעקיפין בשל איחור באספקה, או כתוצאה מכך שהשירותים, אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או לא תקינים אלא אם כן ארע הפגם בשל רשלנות רבתי מצידה של המפעילה ואז האחריות מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצר.
 9. המפעילה עושה מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר יחד עם זאת, המפעילה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע או יהא בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני פעילות זדונית, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת.
 10. המפעילה ו/או חברות שלובות או קשורות לה ו/או מי מעובדיה ו/או מנהליה ו/או בעליה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם ללקוח ו/או העלול לנבוע ו/או להיגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על התכנים המתפרסמים באתר ו/או שימוש בשירותי הקבוצה ו/או מהשתתפות בתוכנית ו/או במהלך ו/או כתוצאה מאימון גופני ו/או על המידע שמופיע ושמפעילים צדדים שלישיים ואשר אליהם הגיע הלקוח באמצעות קישורים המופיעים באתר.קניין רוחני

 1. האתר כמו גם כל המידע שבו כולל זכויות יוצרים, סימני מסחר ומאגרי מידע לרבות סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר ומהווים קניין רוחני בלעדי של המפעילה ו/או לחברות שלובות או קשורות לה.  
 2. אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות גרפיקה, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים למפעילה ו/או לחברות שלובות או קשורות לה וללקוח לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד.
 3. כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של המפעילה או בבעלותו של צד ג’ אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, ללא אישור והסכמה מראש ובכתב: כקישורית בשם מוצר, כסימן מסחרי או חלק ממנו, או בפרסום כלשהו ו/או כל שימוש אחר.

 

תוכן האתר

 1. המפעילה והאתר שואפים לספק את המידע המוצג באתר במדויק ובשלמותו וללא כל הפרעות. בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר, המפעילה אינה יכולה להתחייב כי האתר יהיה זמין ללקוח בכל עת. לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות.
 2. בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. המפעילה שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

 

 

 תנאי השימוש בפורומים ו/או הוספת תגובות ו/או הודעות

 1. המפעילה רשאית לאפשר למשתמש להשתתף בפורומים שונים שיועלו לאתר כפי שיקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה וכפי שיקבע מעת לעת על ידה. כמו כן באפשרות המפעילה להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמה ולעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים.
 2. המשתמש מסכים, כי אין הכרח שההודעות מסופקות ו/או נערכות על ידי המפעילה וכי הודעות מוצגות בפורומים כפי שהן מבלי שהמפעילה בודקת את מהימנותן, נכונותן או דיוקן.
 3. המפעילה לא תישא בכל אחריות לכל טעות, אי דיוקים או אי התאמה או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש בפורומים ו/או בהודעות.
 4. המשתמש בפורומים השונים מתחייב, כי ההודעות שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ולא יכילו חומרים הפוגעים או מפרים זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר העלול להטעות צרכנים ו/או חומרים פורנו גרפיים בעלי אופי מיני בוטה ו/או חומרים העשויים לפגוע ברגשות הציבור ו/או חומרים הנוגעים לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומרים בלתי חוקים המעודדים, מסייעים, תומכים מספקים הוראות לביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או מדינה ריבונית אחרת. ו/או חומרים המהווים פגיעה בפרטיותו של אדם או לשון הרע אוכל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין.
 5. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את המפעילה בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו.
 6. במקרה של הפרת הוראות התקנון, מסכים המשתמש לפיצוי ללא הוכחת נזק לטובת המפעילה, שיהיה הסכום המקסימלי כאמור בחוק העוולות המסחריות ו/או חוק איסור לשון הרע ו/או חוק זכויות יוצרים, ובכל מקרה הסכום הגבוה מבניהם, לפי העניין ובהתאם ליום ההפרה.
 7. ידוע למשתמש כי המפעילה או מי מטעמה רשאית לערוך, לשנות, לתקן או למחוק הודעות ו/או מידע מהפורומים ו/או להסיר הודעות בשלמותן או בחלקן ו/או כל חומר אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד נוסף.
 8. מובהר בזאת, כי המפעילה תהיה רשאית לנקוט כנגד מי שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שעלול להיפגע מפרסום ההודעה.
 9. המפעילה תהיה רשאית להפסיק את פעילותה ו/או פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת וללקוח לא תהיה כל טענה כלפיה בעניין זה.קישורים לאתרים חיצוניים

 1. הקישורים באתר אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתו האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של הלקוח. באתר עשויות להופיע קישוריות ו/או הפניות המקשרות אל מקורות. אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי המפעילה הרי שהקישוריות הללו אל האתרים האחרים, אפילו אם ישנו לוגו (או סימן אחר) משותף של המפעילה ושל הצד השלישי, אינן יכולות להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, על ידי המפעילה לגבי האתרים האחרים שאליהם מובילות הקישוריות האמורות. הימצאות הקישור באתר אינה מהווה המלצה לבקר בו, אלא אם כן מצוין כך במפורש.
 2. קישורית לאתר שאינו של המפעילה, אינה מעידה על כך כי המפעילה אחראית ו/או שולטת ו/או מיודעת על התכנים באתר הצד השלישי, המפעילה לא תישא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה.

 

שימוש בתכנים ומידע הגנת פרטיות

 1. התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של המפעילה ו/או לחברות שלובות או קשורות לה ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל לקוח וזאת ללא צורך לספק הסבר מקובל עליו.
 2. המפעילה תעשה כל שביכולתה להגן על פרטי הלקוחות הרשומים באתר, במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע. מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהא כל תביעה, טענה או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה.
 3. המפעילה והאתר רשאים להשתמש ולאסוף למאגר המידע של המפעילה, את הפרטים שנמסרו על ידי הלקוח לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת הקשר עם הלקוח, לצורך עדכונו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי האתר ו/או צדדים שלישיים. המפעילה מתחייבת שפרטי ההצעה ופרטי המשתמש באתר ישמשו לשימוש פנימי בלבד ולא יועברו לגורמים שלישיים חיצוניים שאינם מהקבוצה. הנתונים שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת  הרישום לאתר ו/או השימוש בתכני האתר ו/או רכישה באתר, נמסרים מרצונו ובהסכמתו ומבלי שחלה עליו חובה חוקית למסרם. ידוע למשתמש שבהצטרפותו לאתר ו/או לשירותיו ו/או השימוש בתכני האתר ו/או רכישה באתר הינו נותן הסכמתו בעניין. המשתמש רשאי בכל עת, לבקש מהחברה להסיר את שמו מרשימת הדיוור הישיר של הקבוצה ע”י משלוח מייל עם המילה “הסרה” בנושא  לכתובת [email protected]
 4. אתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי Cookie בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של לקוחות וניתוח תנועת הלקוחות, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה בכל העת. במהלך הזנת הנתונים על ידי הלקוח באתר ישלח למחשבו קובץ זיהוי (Cookie) וזאת לצורך זיהוי הלקוח בעת שימושו  באתר במטרה לשפר השירות. כמו-כן, המפעילה רשאית לעשות שימוש בפרטים האמורים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות. מידע זה לא יזהה את הלקוח אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות. המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הלקוח או כל פרט מזהה אחר.

 

אזורים מוגבלים לשימוש באתר

 1. המפעילה רשאית בהתאם לשיקול דעתה להתנות כניסה לחלקים מסוימים באתר ו/או לשירותים ו/או יישומים מסוימים באתר ו/או אפליקציית brigittesarfati-app.com, לרבות: ללקוח בהתאם למנוי/שירות הנרכש ו/או לפעילות מסוימת ו/או בתשלום נוסף או ללא תשלום.

 

שיפוי

 1. הלקוח מתחייב לפצות ו/או לשפות את המפעילה ו/או מי מטעמה בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה לרבות הוצאות משפטיות עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה כלשהיא בצד שלישי כלשהו שגרם המשתתף ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתתף במסגרת השתתפותו בשירותי המפעילה ו/או חברות שלובות או קשורות לה ו/או בתוכנית ו/או במפגשים.

 

אזור שיפוט

 1. בכל מקרה בו התגלעה כל מחלוקת בין הלקוח לבין המפעילה, הלקוח מסכים בזאת כי הדינים שיחולו על הסכם שימוש זה ועל כל עניין הנוגע במישרין או בעקיפין לשימוש באתר הינם דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין כאמור הינו בית המשפט המוסמך לכך במחוז חיפה.

 

 

דילוג לתוכן